Even geduld, de goden zijn nog bezig.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 30 april 2019

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden Evenementen zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Howling Wolves Events( hierna te noemen: “HWE”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door HWE georganiseerd evenement bestelt/koopt of hieraan deelneemt (hierna te noemen: de “klant”). Deze algemene voorwaarden gelden ook indien deze overeenkomsten tot stand komen via een door HWE voor het betreffende evenement ingeschakeld officiële (voor)verkooporganisatie (hierna te noemen: “(voor)verkoopadres”).

 • 1.1 Onder evenement wordt in deze algemene voorwaarden verstaan levend rollenspel evenementen en/of andere manifestaties in de ruimste zin des woords.
 • 1.2 Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

 • 2.1 De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen HWE en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij HWE dan wel een door HWE ingeschakeld (voor)verkoopadres bestelt/koopt of kosteloos ontvangt van HWE.
 • 2.2 Een toegangsbewijs bestaat uit een door of vanwege HWE verstrekt document via Yourticketprovider.
 • 2.3 Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.
 • 2.4 De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van HWE. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement aangegeven op het toegangsbewijs. Alleen de houder van het toegangsbewijs [die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement] krijgt toegang. HWE mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). HWE is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door HWE dan wel een door HWE ingeschakeld (voor)verkoopadres (Yourticketprovider).
 • 2.5 Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.
 • 2.6 Alleen aanschaf bij de eventueel erkende voorverkoopadressen of bij HWE garandeert de geldigheid van het toegangsbewijs. De bewijslast dienaangaande rust op de klant.

​Verplichtingen van de klant

 • 3.1 De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.
 • 3.2 De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om HWE onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.
 • 3.3 Het is verboden vuurwerk, (vuur)- wapens en/of gevaarlijke voorwerpen en/of sterk alcoholhoudende dranken en/of verdovende middelen mee te brengen naar de plaats waar het evenement plaatsvindt, op straffe van inbeslagname van deze zaken.
 • 3.4 De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van HWE, waaronder de huis-, gedrags-, en kampeerregels (zie 7), de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel, de brandweer en andere bevoegden.
 • 3.5 In ieder evenement kunnen wijzigingen optreden indien de veiligheids factoren dit vereisen. Elke deelnemer wordt geacht tevens zelf de nodige waakzaamheid en veiligheid in acht te nemen en de instructies op te volgen, wanneer de deelnemer gezondheidsklachten heeft en deze tijdens het evenement deze gezondheid in gevaar kan komen dient hij dit van te voren te melden. Men dient voor en tijdens het evenement nuchter te verschijnen, HWE behoudt het recht bij enige twijfel (van alcohol / drugs gebruik) u te weren, dit voor uw en ieders veiligheid.
 • 3.6 Alleen met door de spelleiding goedgekeurde levend rollenspel (LARP & boffer) wapens mogen worden gebruikt op het evenement. De klant is verplicht alle levend rollenspel wapens die hij wilt gebruiken te laten keuren door HWE voor aanvang van het evenement. Alle afgekeurde levend rollenspel wapens zijn niet toegestaan te gebruiken gedurende het evenement. Als er letsel of anderszins schade ontstaat door een levend rollenspel wapen, ook al is deze goedgekeurd door HWE, is HWE niet aansprakelijk.
 • 3.7 Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. HWE behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de klant.

Rechten van HWE

 • 4.1 Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de in de artikelen 3 en 4 van deze algemene voorwaarden is HWE gerechtigd de klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan HWE, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan.
 • 4.2 HWE behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien HWE dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.
 • 4.3 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is HWE gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.
 • 4.4 HWE is gerechtigd beeld- en/of geluidsopname te (laten) maken. Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding. Dit beeld- en/of geluidsmateriaal mag door HWE voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden worden gebruikt.

Overmacht

 • 5.1 Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden et cetera heeft HWE het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.
 • 5.2 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door HWE wordt geannuleerd, zal HWE uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren welke vermeld staat op het toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Restitutie vindt slechts uiterlijk binnen twaalf weken na de geannuleerde datum plaats bij een (voor)verkoopadres, na overhandiging door de klant aan dit (voor)verkoopadres van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs voor het (geannuleerde) evenement. Servicekosten of overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.
 • 5.3 Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door HWE wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een (voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld, ongeacht welke prijs de klant voor het toegangsbewijs heeft betaald. Deze restitutie zal alleen plaatsvinden indien de klant tijdig een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs aan het (voor)verkoopadres overlegt. Indien het evenement verplaatst is naar een latere datum kan de klant geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende toegangsbewijs niet heeft ingeleverd bij het (voor)verkoopadres binnen vier weken na de verplaatste datum waarop het evenement plaatsvindt. Indien het evenement is verplaatst naar een eerdere datum dan vermeld op het toegangsbewijs vervalt het recht van de klant op teruggave van de vergoeding als hij zijn toegangsbewijs niet binnen vier weken na de (oude) datum zoals vermeld op het toegangsbewijs, inlevert bij een (voor)verkoopadres. Servicekosten of overige schade zullen nimmer worden vergoed. Ook kan de klant geen aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

Aansprakelijkheid HWE

 • 6.1 HWE is alleen aansprakelijk voor directe schade die de klant lijdt welke rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan HWE toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen HWE is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed.
 • Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
  • 1. gevolgschade;
  • 2. immateriële schade;
  • 3. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van HWE.
 • 6.2 Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat HWE geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.
 • 6.3 HWE stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de klant.
 • 6.4 HWE zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan.
 • 6.5 HWE is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is, ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

6.6 Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

6.7. HWE is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in de aanbieding die aan klant wordt gedaan.

Huis-, Gedrags-, en Kampeerregels

 • 7.1. Respecteer de andere deelnemers, wees vriendelijk en beleefd. Het gaat er om dat iedereen een leuke dag of weekend kan beleven en met een goed gevoel naar huis kan gaan.
 • 7.2. Sportiviteit en lol is het belangrijkste wat er is bij Levend Rollenspel. Omdat er veel wordt gevochten met speciaal daarvoor geproduceerde wapens zijn er een aantal regels om ervoor te zorgen dat het vechten op veilige manier gebeurt. Hieronder kan je vinden wat wel en niet mag tijdens het vechten:
  • Je mag niet steken met je wapen, met uitzondering van speciale steekwapens.
  • Sla nooit op het hoofd, nek, of kruis
  • Tijdens het vechten moet je altijd je slag inhouden. dat wil zeggen dat je niet met volle kracht mag slaan. Vecht rustig en gecontroleerd.
  • Zodra je jouw tegenstander hebt geraakt, haal dan niet door. Dit kan striemen veroorzaken. Het gaat er niet om hoe hard je je tegenstander raakt maar dat je hem raakt.
  • Houd de omgeving waar je vecht in de gaten om blessures en valpartijen te voorkomen.
  • Als je je tegenstander per ongeluk te hard slaat of op hoofd, nek of kruis raakt, stop dan met vechten. Vraag of alles goed is, bied je excuses aan en geef hem tijd voordat je weer begint te vechten.
  • Respecteer je tegenstander. Het gaat tenslotte om de lol, niet om het winnen. Eerlijkheid is erg belangrijk, een eervol verlies is beter dan een eerloze overwinning.
 • 7.4 Op het terrein moet het tussen 24:00 uur en 6:30 uur rustig zijn i.v.m. andere kampeerders en omwonenden.
 • 7.5 Laat toilet en douche schoon achter. Als zeep of toiletpapier op is, meld dit dan aan de terreineigenaren of de organisatie.
 • 7.6 Laat geen rotzooi liggen, vuilniszakken zijn eventueel verkrijgbaar bij de organisatie. Deelnemers die toch een rotzooi achterlaten zullen worden gefactureerd voor het opruimen ervan.
 • 7.7 Het kan zijn dat op het evenement de organisatie bepaalde instructies heeft i.v.m. het kamperen. Volg deze dan ook om chaos en onduidelijkheid te voorkomen.
 • 7.8 Van diefstal wordt altijd aangifte gedaan, ongeacht hetgeen wat of van wie het gestolen wordt.

Slotbepalingen

 • 8.1 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en HWE bestaat is Nederlands recht van toepassing.
 • 8.2 Bij alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen HWE en de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, is HWE ten allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.
Input your search keywords and press Enter.